J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
WSPARCIE NA STARCIE PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
07.07.2017.
       

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2017 – 30.09.2018 będzie realizował projekt:

„WSPARCIE NA STARCIE- szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 30 niepracujących osób zamieszkujących subregion Bielski do końca IX 2018 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 22 z nich.

Projekt skierowany jest
 do 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż przy czym 17osób (7 kobiet i 10 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 13 osób (8 kobiet i 5 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 30 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości 23 000 zł dla 22 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (22 osoby)

5. Forum wymiany doświadczeń (22 osoby)

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 30osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 22 osoby pozostające bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 22 osoby otrzymają wsparcie pomostowe

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 284 785,56 zł w tym dofinansowanie z UE – 1 092 067,72 zł

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj. bielski, hajnowski, siemiatycki, gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne, Suraż
 • należą do jednej z następujących grup: 
       - osoby bezrobotne
       - osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: 
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30.04.2017 (I termin rekrutacji:13-31.03.2017) godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-13-89

Dokumenty do pobrania

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Wsparcie na Starcie

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Wsparcie na Starcie z dnia 6 04 2017

Zalacznik1b Opis grupy docelowej i kryteria kwalifikowalności do projektu

Zalacznik2 Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws