J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za 2016 r. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
28.04.2017.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku odbyła się XX Sesja Rady Gminy w Poświętnem, na której radni podjęli m.in. uchwałę o udzieleniu absolutoriom – Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne za 2016 rok.

Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok,  opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy obecni radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Kolejnym punktem sesji był wykład historyka Piotra Sobieszczaka poświęcony

3 rocznicy nadania insygniów, tj. herbu, flagi oraz pieczęci, Gminie Poświętne i ustanowienia Dnia Samorządu Gminy Poświętne, który przypada na dzień 29 kwietnia.

W następnym punkcie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

  • rozpatrzono i zatwierdzono w formie uchwały sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok i informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r.,
  • przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.,
  • podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok,
  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2015.

W 2016 roku na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego) wydano kwotę 1 837 616,38 zł.

Wartość własnych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2016 roku wyniosła 976 939,45 zł  i została w całości pokryta własnymi środkami.

Wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.” współfinansowanego z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2016 roku wyniosła  766 179,00 zł  tj:

w tym:

1)   środki własne gminy  - 383 089,50 zł;

2)   środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 383 089,50 zł.

Ponadto przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej środki w wysokości 477.587,43 zł w formie dotacji celowej na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”.

W 2016 roku wykonano następujące inwestycje:

1.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki – Kamińskie Jaski – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 6 780,00 zł.

2.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107573B Marynki – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 8 340,00 zł.

3.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107576 B Pietkowo-Łukawica – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 15 630,00 zł.

4.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107590B i Nr 107591B Brzozowo Muzyły – przebudowano nawierzchnię drogi łącznie na odcinku 691 mb. – 104 467,68 zł.

5.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107586B Brzozowo Antonie  – przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 760 mb. – 124 454,50 zł.

6.  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107587B Brzozowo Korabie  – przebudowano nawierzchnię drogi na odcinku 517 mb oraz wykonano przebudowę przepustu na ww. drodze – 79 793,57 zl.

7.  Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 7 380,00 zł.

8.  Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare –  w 2015 roku zapłacono zadatek w wysokości 20 000,00 zł. (działka o pow. 0,16 ha), natomiast w 2016 roku podpisano akt notarialny i zapłacono pozostałą cześć w wysokości 5 988,50 zł.

9.  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - wykonano audyt energetyczny, wykonano dokumentację techniczną oraz sporządzono i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE – 39 544,50 zł.

10.         Wykonano klimatyzację w korytarzu budynku Urzędu Gminy Poświętne – 5 700,00 zł.

11.         Wykonano monitoring budynku Urzędu Gminy Poświętne – 7 380,00 zł.

12.         Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem – 130 008,19 zł.

13.         Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody Stare – 8 500,00 zł.

14.         Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 22 863,24 zł.

15.         Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - wykonano I etap inwestycji – wykonanie stanu surowego zamkniętego – 368 968,27 zł.

16.         Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy – 27 141,00 zł.

Ponadto z budżetu 2016 roku dofinansowano:

1.     Budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków – 14 000,00 zł.

2.     Naprawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 8 000,00 zł.

3.     Zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Poświętne – kwotą 16 000,00 zł;

4.     Zadanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych – Piknik rodzinny – zadanie realizowane przez OSP w Pietkowie – 4 000,00 zł.

5.     Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  kwotą  157 000,00 zł.

Poza bardzo aktywnymi działaniami i dążeniami Wójta Gminy Poświętne na rzecz rozwoju Gminy w sferze infrastruktury, na szczególną uwagę zasługuje podjęcie ważnej inicjatywy w sferze kulturalnej, jaką jest budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną. Będzie to jedyny, jak do tej pory obiekt kultury na terenie gminy Poświętne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws