J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za 2015 r. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
06.05.2016.

W dniu 29 kwietnia 2016 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy w Poświętnem, na której radni podjęli m.in. uchwałę o udzieleniu absolutoriom – Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne za 2015 rok.

Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok,  opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy obecni radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Kolejnym punktem sesji był wykład historyka Piotra Sobieszczaka poświęcony 2 rocznicy nadania insygniów Gminie Poświętne i ustanowienia Dnia Samorządu Gminy Poświętne, który przypada na dzień 29 kwietnia.

W następnym punkcie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne”,
  • podjęto uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne”,
  • rozpatrzono i zatwierdzono w formie uchwały sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2015 rok i informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r.,
  • przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.,
  • podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok,
  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2015,
  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
W 2015 roku na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego) wydano kwotę 1 386 298,20 zł.

Wartość inwestycji gminnych zrealizowanych w 2015 roku wyniosła 556 981,74 zł, przy czym środki te pochodziły z następujących źródeł:

- ze środków własnych gminy – 469 357,16 zł;

- ze środków z UE – 87 624,31 zł.


W 2015 roku wykonano następujące inwestycje:


1.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy - zaktualizowano mapy do celów projektowych – 20 000,00 zł.
2.    Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Brzozowo Chrzczony – 15 990,00 zł.
3.    Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B Brzozowo Panki – Wołkuny ( na odcinku 965 mb.) – 155 747,54 zł.
4.    Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare – zapłacono zadatek w wysokości 20 000,00 zł. (działka o pow. 0,16 ha).
5.    Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa – 103 087,43 zł. (w tym: -87 624,31 zł środki z UE; 15 463,12 zł – środki własne).
6.    Wykonanie klimatyzacji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem – 4 869,00 zł.
7.    Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem - 2 komplety – 23 243,00 zł (w tym: środki własne budżetu gminy – 11.622,00 zł; środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 11.621,00 zł).
8.    Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem - wykonano audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Poświętnem oraz wykonano dokumentację projektową – 14 391,00 zł.
9.    Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 34 993,50 zł.
10. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare – 20 000,00 zł.
11. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare – 20 000,00 zł.


W 2015 roku, ze środków własnych budżetu gminy, udzielono pomocy finansowej Powiatowi  Białostockiemu w kwocie 829 316,73 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare” - całkowita wartość inwestycji finansowanej z: NPPDL-Etap II, środków Powiatu Białostockiego i środków budżetu Gminy Poświętne wyniosła 3 298 872,10 zł ( w tym: środki własne gminy  - 829 316,73 zł; środki z budżetu państwa 1 640 238,64 zł; środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 829 316,74 zł).

Ponadto z budżetu 2015 roku dofinansowano:
1.    Zakup dwóch nowych pojazdów dla  Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w kwocie 13 700,00 zł.
2.    Budowę 16 przydomowych oczyszczalni ścieków – 110 960,00 zł.
3.    Zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Poświętne – kwotą 16 000,00 zł;
4.    Zadanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych – Piknik rodzinny – zadanie realizowane przez OSP w Pietkowie – 4 000,00 zł.
5.    Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  kwotą  150 997,05 zł.

Podkreślenia wymaga szczególna dbałość, odpowiedzialność, efektywność i skuteczność działania Wójta Gminy Poświętne Pana Witolda Łapińskiego na rzecz rozwoju gminy w sferze gospodarczej, społecznej i infrastruktury, czego wyrazem było zdobycie w 2015 roku tytułu „Samorządowca 25-lecia”. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws