J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
15.03.2016.

11 marca 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbyła się XII sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Na wstępie Wójt Witold Łapiński z okazji przypadającego Dnia Sołtysa, życzył sołtysom powodzenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi, które reprezentują.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

·         udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: ”Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”.

·         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

·         w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok

·         pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

·         przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

·         przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku.

·         regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Poświętne.

 

Zmiany w budżecie i wpf-ie wprowadzone na sesji rady Gminy
w dniu 11.03.2016 r.

  1. Zmniejszenie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Białostockiemu na realizację  zadania pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.” o 100 000 zł - do kwoty 400 000 zł.
  2. Wprowadzenie 3 nowych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 340 000 zł:

·         Przebudowa drogi gminnej Nr 107590B i Nr 107591 B Brzozowo Muzyły  – 108000zł;

·         Przebudowa drogi gminnej Nr 107586 B Brzozowo Antonie – 150 000zł;

·         Przebudowa drogi gminnej Nr 107587 B Brzozowo Korabie – 82 000zł;

  1.  Zmniejszenie plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem”. Finansowanie ww. zadania przedstawia się następująco:

- 50 000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku;

- 76 540 zł – środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 014/09/B-OA/PO-073/P przeznaczonej na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne” – Uchwała Nr 19/2016 z dnia 25 02. 2016 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu;

- 3 460 zł – środki budżetu gminy  pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów.

  1. Zwiększenie wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy” o kwotę 13 000 zł.
  2. Wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 2 057 000 zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.23.2015.MA z dnia 21 stycznia 2016 r. ustalającą dotację celową na realizację zadań zleconych – Programu 500+, który obejmuje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko wraz z kosztami jego wdrożenia i obsługi.
  3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 123 000 zł, w związku ze złożoną przez PGB ENERGETYKA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, korektą deklaracji na podatek rolny i deklaracją na podatek od nieruchomości.

Podczas sesji przedstawiono również:

1.    Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za rok 2015.

2.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws