J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XI sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
05.02.2016.


W dniu 29 styc
znia 2016 roku o odbyła się  XI sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:


 • ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2016 rok;
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - ustalono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  w wysokości 2,65 zł za 1 m³ wody dla odbiorców z terenu gminy Poświętne, z wyłączeniem odbiorców w miejscowości Grochy oraz taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości  3,77 zł za 1 m³ ścieków dla wszystkich usługobiorców z terenu gminy Poświętne;
 • o zmianie uchwały Nr IX/149/15 z dnia 30 października w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015- 2025;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020;
 • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok;
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku;
 • nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach;
 • regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Poświętne;
 • ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poświętne;
 • zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Podczas sesji przedstawiono również:

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za 2015 r.
 2. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2015 r.
 3. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2015 r.
 4. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws