J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
X Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
21.12.2015.

18 grudnia 2015 roku odbyła się X Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad młodzież z klas III Gimnazjum w Poświętnem przedstawiła nostalgiczną, świąteczną część artystyczną pod kierunkiem Marty Jaworskiej  i przy akompaniamencie muzycznym Adama Mościckiego. Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował młodzież słodyczami.

Na sesję przybyli przedstawiciele Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy przedstawili informację w sprawie współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku z Gminą Poświętne  oraz doradcę na Gminę Poświętne Pana Jarosława Bartłomiejczuka.

Następnie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów zawartych w porządku obrad. Podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie:

 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2016-2020,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne:
 • ”Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000m.b.”,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018,
 • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok,
 • uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2016 rok.”
 • uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Poświętne.

Pani Anna Roszkowska przedstawiła informację o stanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015

Radni podczas piątkowej sesji uchwalili także jednogłośnie budżet Gminy Poświętne na 2016 rok.

 

Informacja – budżet Gminy Poświętne na 2016 rok

Na 2016 rok w budżecie gminy Poświętne zaplanowano:

- dochody w wysokości 9 962 204 zł,

- wydatki w kwocie 10 971 440 zł,

 

Budżet 2016 roku jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt 2016 roku wynosi 1 009 236 zł i zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W budżecie 2016 roku zaplanowano niżej wymienione zadania inwestycyjne o łącznej wartości  kosztorysowej - 8.200.443 zł:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy – w zakresie opracowania dokumentacji technicznej- 50 000 zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej - 6 780 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej – 8 340 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej – 15 630 zł.
 5. Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pietkowie - w przypadku pozyskania dofinasowania z WFOŚiGW zadanie będzie realizowane w całości w 2016 roku. W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww. zadanie będzie realizowane w 2016 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 15 000 zł.
 6. Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem – 180 000 zł.
 7. Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej – 20 000 zł.
 8. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 1 500 000 zł.
 9. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej – 25 000 zł.
 10. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy – 22 000 zł.

 

Do budżetu na 2016 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości  1 792 750 zł na sfinansowanie w/w zadań inwestycyjnych.

W zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy na 2016 roku uchwalono plan dotacji dla następujących jednostek:

1)    spoza sektora finansów publicznych- na zadanie własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych - 4 000 zł;

2)    spoza sektora finansów publicznych- na zadanie własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - 16 000 zł;

3)    spoza sektora finansów publicznych- na zadanie własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”  51 034 zł;

4)    sektora finansów publicznych – Gminnej Biblioteki Publicznej – 157 000 zł.

 

Ponadto w budżecie gminy na 2016 rok założono udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego w kwocie 500 000 zł,  w formie pomocy finansowej na realizacje zadania pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”

Po sesji na spotkanie przybyła Pani dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem Bożena Brzozowska, kierownicy jednostek wraz z pracownikami oraz pracownicy urzędu gminy, którzy wspólnie z radnymi i sołtysami odśpiewali kolędę, po czym wszyscy
podzielili się opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego 2016 roku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws