J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.04.2015.

W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy w Poświętnem, na której radni podjęli m.in. uchwałę o udzieleniu absolutoriom Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne za 2014 rok.

Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinia oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy obecni radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

W kolejnym punkcie, w związku z przypadającym w tym roku 25 –leciem samorządów, radni podjęli Uchwałę w sprawie  wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznanie Wójtowi Gminy Poświętne Tytułu „Podlaskiego Samorządowca 25-lecia”.

W następnym punkcie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

- rozpatrzono i zatwierdzono w formie uchwały sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

- podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014  r,

- przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2014 rok,

-  przedstawiono informację  w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Podjęto uchwały w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018,

- zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 r.,

- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy

- wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy Ośrodka Zdrowia w Poświętnem, włączającego do przedmiotu dzierżawy lokal po zlikwidowanym punkcie aptecznym oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

W 2014 roku na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego) wydano kwotę 1 547 857,34 zł.

Wartość inwestycji własnych Gminy Poświętne zakończonych w 2014 roku wyniosła 890 137,57 , w tym:

- środki własne – 586 534,77 zł;

- środki pozyskane w ramach funduszy europejskich  – 113 602,80 zł;

- pozostałe (darowizny, dotacje) – 190 000, 00 zł.

Wartość trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2014 roku wyniosła  1 315 439,54 zł, tj., w tym:

1)      środki własne gminy  - 657 719,77 zł;

2)      środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 657 719,77 zł.

W 2014 roku wykonano następujące inwestycje:

1.  Przebudowa edukacyjnej drogi leśnej w Leśnictwie Zwierzyniec na odcinku 850 m. – Całkowita wartość inwestycji wg umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia-  233065,87 zł, w tym: Gmina Poświętne – 1 230,00 zł; Nadleśnictwo Rudka-231 835,87zł.

2.   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107573B, odcinek 1 (działka 110) w miejscowości Marynki, na odcinku 770 m.b. – 187 264,39 zł.

3.  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 107562B od drogi powiatowej Zdrody Stare do przejazdu kolejowego w Zdrodach Nowych na odc. 1380 m – 5 412,00 zł.

4.   Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare zlokaliz. częściowo na dz. 127 oraz część dr.  gminnej Nr 107564B zlokaliz. częściowo na dz. nr 127 i 139/1 oraz na dz. 126/1 i 126/2 na odc. 1090m – 4 305,00 zł.

5.   Wykup działek pod drogę gminną w miejscowości Grochy – 3 552,16 zł.

6.   Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa – 40 003,29 zł - W ramach projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”  współfinansowanego w 85% ze środków EFRR oraz budżetu województwa – 34002,80 zł, Gmina Poświętne, przy współudziale własnym – 15% otrzymała 7 stanowisk roboczych  - komputery stacjonarne, 3 skanery oraz 3 czytniki kodów paskowych. Wkład własny  Gminy  - 6 000,49 zł.

7.  Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Poświętnem – 364 000 zł. - Zakupiono fabrycznie nowy średni samochód  specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA marki Mercedes-Benz. Finansowanie zakupu samochodu pożarniczego o wartości 669 000,00 zł, w tym: -Środki własne Gminy – 174 000,00 zł; darowizna z Nadleśnictwa Pisz – 50 000,00 zł; darowizna z Nadleśnictwa Żednia – 50 000,00 zł; dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku – 90 000,00zł; dotacja z Komendy Głównej PSP w Białymstoku dla OSP w Poświętnem – 155 000,00zł; dotacja z MSWiA dla OSP – 150000,00 zł.

8. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw  w ramach projektu WND-POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" – 23 904,00 zł.

9. Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami  z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne"- 5 535,00 zł.

10. Zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND-POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" – 30 996,00 zł.

W ramach umowy  o dofinansowanie projektu:” Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne”  zakupiono środki trwałe na kwotę 60 435,00 zł oraz wyposażenie na łączną kwotę 193 737,14 zł.  Do ww. projektu Gmina Poświętne dołożyła środki  własne w kwocie 22  293,14 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 171 444 zł. – otrzymała w formie dofinansowania w ramach POKL.

11.  Przebudowa stołówki i kuchni w Zespole Szkół w Poświętnem – 99 015,00 zł.

12. Zakup i montaż dwóch opraw oświetleniowych w miejscowości Zdrody Nowe – 6 079,26zł.

13. Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Muzyły – 4 806,50 zł.

14. Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Nowe – 4 428,00 zł.

15. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie – 109 606,97 zł, w tym środki własne budżetu gminy – 84 607,00 zł; środki otrzymane w formie dotacji w ramach PROW 2007-2013  - 25 000,00 zł.

W 2014 roku, ze środków własnych budżetu gminy, udzielono pomocy finansowej Powiatowi  Białostockiemu w kwocie 657 719,77 zł, na realizację następujących zadań:

  1. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo – o długości 1 127 mb- całkowita wartość inwestycji: 665 783,62 zł, w tym Gmina Poświętne – 332 891,81 zł.
  2. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy – Brzozowo Korabie – o długości 2100 mb - całkowita wartość inwestycji: 617 556,72 zł, w tym Gmina Poświętne – 308 778,36 zł.
  3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne)” –całkowita wartość inwestycji: 32 099,20 zł, w tym Gmina Poświętne – 16 049,60 zł.

Ponadto dofinansowano:

1.  Wydatki bieżące Komisariatu Policji w Łapach w kwocie 9 956,48 zł;

2. Zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Poświętne – kwotą 16 000,00 zł;

3.  Zadanie w zakresie organizacji imprez kulturalnych – Piknik rodzinny – zadanie realizowane przez OSP w Pietkowie – 3 000,00 zł.

4.  Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  kwotą 137 000,00 zł.

Poza bardzo aktywnymi działaniami i dążeniami Wójta Gminy Poświętne na rzecz rozwoju Gminy w sferze infrastruktury, na szczególną uwagę zasługuje dbałość o zachowanie tożsamości i tradycji regionu, czego przejawem było m.in. nadanie po wieloletnich staraniach herbu Gminie Poświętne oraz wydanie monografii historycznej autorstwa Piotra Sobieszczaka pt.: „Pietkowo. Pomiędzy dworem a wsią”.

Na zakończenie sesji radni obejrzeli prezentację multimedialną związaną z rocznicą ustanowienia Dnia Samorządu Gminy Poświętne.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws