J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Sukces gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
04.08.2014.

Gmina Poświętne liderem w kategorii gmin rolniczych z dochodami budżetowymi 2800-3300 zł na mieszkańca o największych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010- 2013 w rankingu najszybciej rozwijających się gmin  w Polsce .

Zespół Doradców Ekonomicznych firmy Curulis wraz ze „Wspólnotą” przygotował niezależny raport podsumowujący działalność lokalnych władz. Ocenę realizowanych działań umożliwiło dynamiczne ujecie poszczególnych czynników, które decydują o poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego jednostek.

Ideą rankingu było pokazanie wielowymiarowego rozwoju. Badanie opierało się na podkreśleniu zmian, jakie zaszły od ostatnich wyborów samorządowych. Podstawą wyznaczania miejsc w rankingu były procentowe zmiany poszczególnych czynników, jakie zaszły miedzy początkiem, a końcem kadencji bądź przyrost wielkości absolutnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Ranking powstał w oparciu o wskaźniki prezentujące potencjał finansowy, gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny gmin w Polsce. Gminy zostały podzielone na następujące kategorie: turystyczne, rolnicze, przemysłowo – usługowe, miasta na prawach powiatu. Gminy rolnicze podzielone zostały ze względu na wysokość dochodów budżetowych ogółem w przeliczeniu na mieszkańca. Gmina Poświętne znalazła się wraz z 834 gminami w grupie gmin rolniczych z dochodami budżetowymi 2800-3300 zł na mieszkańca o największych zmianach w poziomie rozwoju  w latach 2010-2013 i uplasowała się na 8 miejscu (jedyna w województwie podlaskim).

Pierwszym z badanych obszarów były aspekty finansowe, w głównej mierze pozyskanych środków z zewnątrz, w tym z budżetu Unii Europejskiej, a które są bezpośrednio skorelowane z aktywnością władz lokalnych. Na przestrzeni ostatnich 4 lat Gmina Poświętne  pozyskała fundusze ze środków Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury w kwocie 4,1 mln zł.

Drugim obszarem badania była szeroko pojęta gospodarka. Gmina Poświętne jest gmina typowo rolniczą oparta na gospodarstwach rodzinnych, których głównym źródłem dochodu jest praca w rolnictwie. Niemniej na terenie gminy działa 138 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Trzecim obszarem badań były zmiany w zakresie infrastruktury: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej (wzięto pod uwagę zmiany długości sieci oraz odsetek osób z nich korzystających). Gmina zwodociągowana jest w 100 % - wszystkie 35 miejscowości  mają wodę z wodociągu, natomiast 70% miejscowości jest zgazyfikowanych, położono 51,1 km gazociągu. W 80% miejscowości położono kanalizację (65,5 km). W tym obszarze w ostatnich czterech latach wydano 3,1 mln zł.

Czwartym obszarem badania był aspekt społeczny m.in. dynamika zmiany liczby ludności, zmiana liczby uczniów przypadających na 1 komputer, dynamika zmiany liczby książek w bibliotekach, dynamika zmiany średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych, dynamika spadku liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne. Przemiany społeczne są procesem długotrwałym, niemniej jednak mają duży wpływ na ogólny poziom rozwoju gmin.

W zakresie rozwoju społecznego postawiono na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, poprzez budowę i rozbudowę zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby mieszkańców (budowa publicznego skweru wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną  w miejscowości Pietkowo, budowa świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzozowie  Starym, budowa świetlicy wiejskiej we wsi Grochy, budowa placów zabaw w Gołębiach i Pietkowie,  budowa kortu tenisowego w Gołębiach, modernizacja i komputeryzacja Zespołu Szkół, komputeryzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem). W tym zakresie w ostatnich czterech latach wydano 3,7 mln zł.

Ważnym zadaniem samorządu stał się  również rozwój integracji społecznej, poprzez realizację programów i projektów skierowanych do mieszkańców (warsztaty, festyny, imprezy lokalne, szkolenia, zajęcia wakacyjne i pozalekcyjne dla dzieci).

W rankingu nie brano pod uwagę infrastruktury drogowej, a gmina Poświętne w ostatnich czterech latach rozwinęła się także w zakresie poprawy stanu dróg: wojewódzkiej, powiatowych, gminny i wewnętrznych, gdzie w ostatnich 4 latach wydano: na drogi gminne i wewnętrzne - 1,4 mln zł, powiatowe – 2,6 mln zł (Starostwo Powiatowe – 1,3 mln zł, samorząd gminny – 1,3 mln zł), droga wojewódzka – ponad 20 mln. zł.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws