J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
15.04.2014.

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Poświętnem odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy, na której radni  podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne – za 2013 rok.

Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinia oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Po otwarciu sesji, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Tadeusz Kamiński i przyjęciu porządku obrad głos zabrał Pan Jan Łapiński - sekretarz gminnego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu Prezesa Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wręczył dyplomy członkom gminnego koła ZKRPiBWP oraz podziękowania pracownikom urzędu gminy i jednostek podległych za dotychczasową pomoc i współpracę w realizacji statutowych działań organizacyjnych i społecznych Związku.

W następnym punkcie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

- rozpatrzono i zatwierdzono w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2013 r.,

- podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r.,

- przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,

- sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady,

Podjęto uchwały w sprawie:

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017,

- zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 r.,

- likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym,

- ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.

W 2013 roku na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego) wydano kwotę 587 306,33 zł.

Wartość inwestycji gminnych zrealizowanych w 2013 roku wyniosła 461 414,99 zł, przy czym w środki te w całości pochodziły ze środków własnych gminy.

W 2013 roku wykonano następujące inwestycje:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej  Nr 107586B Brzozowo Stare –granica gminy Sokoły na odcinku ok.900 m.b. w miejscowości Brzozowo Antonie-Granica gminy Sokoły – 3690,00 zł.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku 1700 m.b. w miejscowości Marynki – 16 865,76 zł.
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku 620  m.b. w miejscowości Zdrody Nowe – 126 465,30 zł.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej  na odcinku 200 m.b. w miejscowości Pietkowo Drugie – 2755,20 zł.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na odcinku 600 m.b. w miejscowości Gabrysin - 122 045,19 zł.
 6. Wykup działek pod drogę w Gabrysinie – 5 302,80 zł.
 7. Zakup laptopa – 3149,00 zł.
 8. Budowa kortu tenisowego w Gołębiach - 93 489,50 zł.
 9.  Budowa wiejskiego placu zabaw  w Pietkowie - 70 693,20 zł.
 10.  Sporządzono dokumentację zagospodarowania placu wiejskiego w m. Gołębie – 8 610,00 zł.
 11.  Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Brzozowo Panki - 4120,50 zł.
 12.  Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Pietkowo - 4 228,54 zł.

W 2013 roku, ze środków własnych budżetu gminy, udzielono pomocy finansowej Powiatowi  Białostockiemu w kwocie 125 891,34 zł, na realizację następujących zadań:

 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo-Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie” w wysokości 3 567,00 zł;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo-Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie” w wysokości 106 844,25 zł;
 3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1567B Brzozowo Stare – Łukawica w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe” w wysokości 15 480,09 zł.

Ponadto dofinansowano:

 1. Wydatki bieżące Komisariatu Policji w Łapach w kwocie 5 000,00 zł;
 2. Zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Poświętne – kwotą 16 000,00 zł;
 3. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  kwotą 136 000,00 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie, w 2013 roku, modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 681 Poświętne - Pietkowo na odcinku 1 300 mb na kwotę ponad 2 000 000 zł. Przebudowa całości w/w drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Poświętne w latach 2009-2013 zamknęła się kwotą ponad 20 000 000 zł. Przebudowa całości drogi wojewódzkiej Nr 681 w granicach Gminy Poświętne była możliwa dzięki bardzo aktywnym działaniom Wójta Gminy.

   Stwierdza się, że  dołożono wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy w 2013 roku i wykonania zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych wynika, że jednostki organizacyjne gminy również prawidłowo wykonały nałożone na nie zadania.

Radni mieli możliwość obejrzenia flagi i bannera z herbem Gminy Poświętne, które zostaną uroczyście ustanowione na kolejnej Sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29.04.2014 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws