J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXV Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.12.2013.

19 grudnia 2013 roku odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący rady Gminy Tadeusz Kamiński. Po przyjęciu porządku obrad młodzież gimnazjum wystąpiła z bożonarodzeniowym koncertem kolęd przy akompaniamencie Pana Adama Mościckiego. Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował młodzież słodyczami.

Po części artystycznej radni przeszli do realizacji kolejnych punktów zawartych w porządku obrad. Podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie:

 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017,
 • uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2014 r.,
 • pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo",
 • pomocy finansowej powiatowi białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy – Brzozowo Korabie",
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2016,
 • zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2013,uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Poświętne na 2014 r.,
 • rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 r.

Przyjęto także informację na temat realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podjęto uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek takiej opłaty.

Gmina Poświętne uchwaliła budżet na 2014 rok. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Dochody budżetu uchwalono w wysokości 10 285 527 zł, w tym dochody bieżące 10 085 527 zł, dochody majątkowe 200 000 zł. Wydatki uchwalono o w wysokości 11 060 334 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 2 255 897 zł. W budżecie zabezpieczono środki na utrzymanie szkół na terenie gminy, na pomoc społeczną , na utrzymanie straży pożarnych oraz rozwój kultury fizycznej.

Gmina Poświętne przewiduje zamknięcie roku 2014 roku z realnym zerowym poziomem zadłużenia. W 2014 roku założono realizację zadań inwestycyjnych:

 • Przebudowa nawierzchni  drogi gminnej Nr 107573B, odcinek 1 (działka 110) w  miejscowości Marynki na odcinku 770 m.b.   – 200 000 zł;
 • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II – administracja samorządowa – 20 897 zł;
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Poświętne – kwota 200 000 zł;
 • Przebudowa stołówki szkolnej – 100 000 zł;
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie  – 100 000 zł;
 • Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem  – 1 000 000 zł,
 • Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara  – kwota 35 000 zł;

Ponadto w budżecie gminy na 2014 rok założono udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego w kwocie 600 000 zł, jako pomoc finansową na:

L.p. Nazwa zadania Wartość zadania ogółem Środki z budżetu Gminy Poświętne Środki z budżetu Powiatu Białostockiego
1
2
3 4 5
1. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo 800 000 400 000 400 000
2. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy – Brzozowo Korabie 400 000 200 000 200 000
3. SUMA 1 200 000 600 000 600 000

Uchwalony budżet 2014 roku zakłada wykonanie wymienionych wszystkich zadań inwestycyjnych przy udziale własnych  środków budżetowych.

Radni podziękowali wójtowi za wykonanie zadań budżetu 2013 roku, wyrazili uznanie dla jego ciężkiej, konsekwentnej pracy, zapewniającej ciągły, dynamiczny rozwój gminy. Szczególne uznanie wyrazili jednogłośnie uchwalając budżet na 2014 rok, a jednocześnie Rada podkreśliła, że w budżecie są zawarte realne zadania, które nie są obietnicami bez pokrycia.

Akcentem podkreślającym świąteczny charakter ostatniej w tym roku sesji były również bożonarodzeniowe życzenia oraz wspólne dzielenie się opłatkiem.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws