J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XVIII Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
21.12.2012.

19 grudnia 2012 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Poświętne. Po przyjęciu porządku obrad młodzież gimnazjum wystąpiła z bożonarodzeniowym koncertem kolęd przy akompaniamencie Pana Adama Mościckiego. Wójt gminy Witold Łapiński w podziękowaniu za uatrakcyjnienie spotkania obdarował młodzież słodyczami.

Akcentem podkreślającym świąteczny charakter ostatniej w tym roku sesji były również bożonarodzeniowe życzenia oraz wspólne dzielenie się opłatkiem


Po części artystycznej radni przeszli do realizacji kolejnych punktów zawartych w porządku obrad. Podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawie:

 • przyjęcia projektu herbu i flagi Gminy Poświętne,
 • uchwalenia budżetu na 2013 r.,
 • zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty,
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Poświętne.

Przyjęto także informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

Gmina Poświętne wzorem lat ubiegłych jako pierwsza w województwie w uchwaliła budżet na 2012 rok. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów oraz uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Dochody budżetu uchwalono w wysokości 9 768 486 zł, w tym dochody bieżące 9 648 486 zł, dochody majątkowe 120 000 zł. Wydatki uchwalono o w wysokości 10 093 186 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 033 484 zł.
W budżecie zabezpieczono środki na utrzymanie szkół na terenie gminy, na pomoc społeczną , na utrzymanie straży pożarnych oraz rozwój kultury fizycznej.

Gmina Poświętne przewiduje zamknięcie roku 2013 roku z realnym zerowym poziomem zadłużenia. W 2013 roku założono realizację zadań inwestycyjnych:

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej  Nr 107573B na odcinku 1700 mb w miejscowości Marynki – kwota 20.000 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej  Nr 107561B na odcinku ok. 620 mb w miejscowości Zdrody Nowe – 8.000 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni  drogi gminnej  Nr 107586B Brzozowo Stare – granica Gminy Sokoły na odcinku ok. 900 mb w miejscowości Brzozowo Antonie – Granica Gminy Sokoły – 8.000 zł
 • Przebudowa nawierzchni  drogi na odcinku 600 mb w miejscowości Gabrysin   - 200.000 zł;
 • Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni  drogi wewnętrznej w m. Pietkowo Drugie  na odcinku ok. 200 mb – 4.000 zł;
 • Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II.-administracja samorządowa – kwota 16.864 zł;
 • Zakup samochodu strażackiego dla OSP Poświętne – kwota 200.000 zł;
 • Zakup programu komputerowego na stanowisko pracy ds. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5.500 zł;
 • Budowa wiejskiego placu zabaw w Pietkowie – 89.115 zł;
 • Budowa kortu tenisowego w Gołębiach – 82.005 zł;
 • Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem (2012-2014) – 300.000 zł,
 • Pomoc finansowa dla Powiatu  - 100.000 zł  - (na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wilkowo Stare –Wilkowo Nowe w obrębie wsi Wilkowo Stare) – kwota 25.000 zł (na opracowanie dokumentacji oraz  przebudowę drogi Pietkowo - Osówka na odcinku 400 mb w terenie zabudowanym Pietkowo II)  – kwota 75.000 zł;

Uchwalony budżet 2013 roku zakłada wykonanie wymienionych wszystkich zadań inwestycyjnych przy udziale własnych  środków budżetowych.

Radni podziękowali wójtowi za wykonanie zadań budżetu 2012 roku, wyrazili uznanie dla jego ciężkiej, konsekwentnej pracy, zapewniającej ciągły, dynamiczny rozwój gminy. Szczególne uznanie wyrazili jednogłośnie uchwalając budżet na 2013 rok, a jednocześnie Rada podkreśliła, że w budżecie są zawarte realne zadania, które nie są obietnicami bez pokrycia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws