J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla wójta PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
10.05.2012.

W dniu 8 maja 2012 roku w Poświętnem odbyła się XIV Sesja Rady Gminy, na której radni Poświętnego  podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom Wójtowi Gminy – Panu Witoldowi Łapińskiemu – za 2011 rok.

Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne w dniu 17 kwietnia 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinia oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.


W  2011 r. wykonano inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne dla gminy, na które wydano  3 363 248,52 zł, z tego:

1. Wykonano zadanie: ” Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach: Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Nowa i Liza Stara”. Wykonano 122 pompownie przydomowe, 2 strefowe. Ułożono 13,8 km rurociągu. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 034 609,02zł, w tym:

- środki własne z budżetu gminy – 1 228 787,02 zł;
- środki PROW- 1 805 822 zł;

2.  Wybudowano 6 pompowni przydomowych w miejscowościach: Wilkowo Stare, Liza Stara i Liza Nowa za kwotę 66 666 zł;

3.  Zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy  do hydroforni w Brzozowie Starym za kwotę 51 291 zł;

4.  Wykonano modernizację  drogi gminnej Gołębie – Kamińskie Wiktory na odcinku o długości 1902 m.b. poprzez powierzchniowe utrwalenie  nawierzchni emulsją asfaltową i grysami  za kwotę 186 779,39 zł;

5.  Wykonano remont rolniczej drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pietkowo Drugie   na odcinku o długości 0,545 km.  Całkowita wartość zadania 99 877,12 zł, w tym środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 48 000 zł;

6.   Zakupiono pompę dla jednostki OSP Poświętne za kwotę 8 098,20 zł;

7.   Wybudowano przystanek w Poświętnem za kwotę 3 936 zł;

8.  Wybudowano skwer wiejski w Pietkowie wraz z 26 miejscami parkingowymi. Całkowita wartość zadania wyniosła 851 393 zł, w tym: środki PROW – 347 422,39 zł; środki z budżetu gminy 503 970,61 zł;

9.  Dokończono budowę świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym. Całkowita wartość zadania wyniosła 658 002,22 zł; w tym: środki PROW – 384 338 zł; środki z budżetu gminy 273 664,22 zł;

10.  Dokończono budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym. Całkowita wartość zadania wyniosła 563 937,27 zł; w tym: środki PROW – 346 510 zł; środki z budżetu gminy 217 427,27 zł;

11. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę z przebudową budynku Świetlicy Wiejskiej w Grochach za kwotę 25 240,49 zł. W dniu 23 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania za kwotę brutto 675 380,39 zł. Roboty budowlane rozpoczęto w III kw. 2011 roku  - termin zakończenia  założono na lipiec 2012 roku. W dniu 8 marca 2012 roku Gmina Poświętne podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie 500 000 zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych.

12.  Dofinansowano:

  zakup samochodu dla Policji w Łapach – 5 000 zł; wydatki bieżące Komisariatu Policji w Łapach  - kwota  5 000 zł;
 w 80 % zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez UKS ORKAN Poświętne – 16 000 zł;
 w 90% działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  kwotą  97 000 zł.

Ponadto Gmina udzieliła pomocy finansowej dla  Powiatu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Poświętne – Brzozowo Stare ( w 50% - Gmina , w 50% - Powiat) w kwocie 249 763,74 zł. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową  na odcinku 2,3 km;

Wartość inwestycji własnych Gminy rozpoczętych w latach wcześniejszych i zakończonych w 2011 roku wyniosła 5 375 921,10 zł, w tym:

1)     środki własne gminy    2 443 828,71 zł;

2)     środki z budżetu Województwa Podlaskiego – 48 000,00 zł;

3)     Środki z budżetu Unii Europejskiej       2 884 092,39 zł.

Wartość inwestycji współfinansowanych z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2011 roku tj. „Remont   odcinka o długości 2,3 km drogi powiatowej nr 1565 B Poświętne – Brzozowo Stare” wyniosła  499 527,48 zł, tj:

w tym:

1)     środki własne gminy  - 249763,74 zł;

2)     środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 249 763,74 zł;

    Stwierdza się, że  dołożono wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy w 2011 roku i wykonania zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych wynika, że jednostki  organizacyjne gminy prawidłowo wykonały nałożone na nie zadania.

Na szczególne pokreślenie zasługuje kapitalny remont drogi wojewódzkiej  Nr 681 przebiegającej przez teren Gminy Poświętne na odcinku o długości 8,800 km . Odcinek drogi o długości 1,800 km Pietkowo – granica gminy został wykonany w 2005 roku, wartość remontu około 1 800 000 zł. W 2009 roku wyremontowano odcinek o długości 1,100 km od granicy z Gminą Łapy w kierunku wsi Poświętne (na wysokości wsi Grochy) za kwotę 303 000 zł oraz  modernizację drogi na odcinku Poświętne – Grochy o długości 1200 m za kwotę około 1 000 000 zł poprzez położenie nowej warstwy asfaltu, wykonanie renowacji poboczy i rowów. W 2010 roku zakończono remont kapitalny drogi w obrębie miejscowości Poświętne na odcinku około 2,000 km o wartości około 9 000 000 zł. Ponadto w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Poświętne – Pietkowo wykonano 4 budowle inwestycyjne (przepusty) za kwotę około 2 000 000 zł. W 2011 roku w obrębie wsi Poświętne – Józefin wykonano remont kapitalny drogi na odcinku około 0,5 km za kwotę 600 000 zł.  Pozostało do remontu około 2400 m.b. na odcinku Józefin – Pietkowo. Aktualnie trwają rozmowy w sprawie zakończenia remontu tego odcinka. Nadmienia się, że przedmiotowy niewyremontowany odcinek jest w bardzo złym stanie technicznym, a droga wojewódzka Nr 681 na terenie Gminy Poświętne posiada większe obciążenie ruchu drogowego, niż średnie obciążenie na drogach wojewódzkich Województwa Podlaskiego. Na dzień dzisiejszy  jest zapewnienie PZDW w Białymstoku o kontynuacji remontu tej drogi w 2012 rok.

Radni zapoznali się również z rocznym sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2011 rok oraz z informacją o stanie mienia gminy.

Miłym akcentem sesji było wręczenie kwiatów solenizantom Stanisławom, których w tym dniu na sali konferencyjnej było troje: dwóch radnych i jedna Pani sołtys.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws