J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
VI Sesja Rady Gminy PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.05.2011.
Absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego.


W dniu 20 maja 2011 roku w Poświętnem odbyła się VI Sesja Rady Gminy, na której radni Poświętnego  podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom Wójtowi Gminy – Panu Witoldowi Łapińskiemu – za 2010 rok.
Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne w dniu 20 kwietnia 2011 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu,  opinia oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Na sesję został zaproszony również
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Pan Marek Jędrzejewski, który przedstawił informację w sprawie inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2011 roku na drogach powiatowych w Gminie Poświętne.

W 2010 r. wykonano inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne dla gminy, na które wydano 2 703 666,79 zł, z tego:

1. Wykonano I etap zadania: ” Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach: Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Nowa i Liza Stara” – opłacono należność 1 379 795,78 zł; W miesiącu październiku 2010 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o refundację wydatków w kwocie 849 885 zł zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; Refundacja wpłynęła w 2011 roku.

2. Opracowano mapę numeryczną do dokumentacji geodezyjnej na następny etap kanalizacji obejmujący wsie: ”Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy i Dzierżki Ząbki za kwotę 43 554 zł;

3. Wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 25 cm po zagęszczeniu w ciągu drogi gminnej Nr 107573B w miejscowości Marynki na odcinku o długości 1,0144 km za kwotę 67 661,04 zł;

4. Wykonano remont drogi gminnej Nr 107576B w miejscowości Gołębie na odcinku o długości 0,624 km polegający na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu 2 studzienek ściekowych, uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - poniesione nakłady   138 013,46 zł;

5. Wykonano remont rolniczej drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony polegający na wykonaniu nawierzchni żwirowej o grubości 20 cm na odcinku o długości 0,7395 km. Ułożono 2 przepusty z rur żelbetowych ( 3m i 4 m), ułożono przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 30 cm (łącznie 60 m). Całkowita wartość zadania 135 143,01 zł, w tym środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 50 000 zł;

6. Wykonano ogrodzenie placu wokół budynku Urzędu Gminy łącznie z zagospodarowaniem placu za kwotę 50 035,53 zł;

7. Wykonano docieplenie budynku Zespołu Szkół w Poświętnem poprzez:
            → malowanie ścian sali sportowej wraz z łącznikiem;

 → wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej w części dydaktycznej z częścią

        mieszkalną; 

 → docieplenie stropodachu wełną mineralną twardą wraz z pokryciem dachu 

        papą termozgrzewalną;

 → docieplenie ścian płytami styropianowymi w strefie podziemnej (8 cm) i

        nadziemnej (12 cm) wraz z dekoracyjną wyprawą elewacyjną;

 za kwotę 340 504,41 zł;

Przeprowadzono remont nie zamieszkałego mieszkania w szkole z przeznaczeniem na cele dydaktyczne za kwotę 18 600,12 zł; odnowiono ściany wewnątrz sali sportowej przy Zespole Szkół poprzez dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi – wartość robót wyniosła 17 000,70 zł.

8. Wybudowano świetlicę wiejską w Wilkowie Starym, zakupiono wyposażenie do świetlicy, opłacono I transzę inspektorowi nadzoru. Za wykonanie robót opłacono należność w kwocie 483 847,92 zł; Pozostało do wykonania na 2011 rok zagospodarowanie terenu wokół budynku na kwotę 78 992 zł.

9. Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym. Na opracowanie dokumentacji i plan odnowy miejscowości - wydano 23 899,29 zł. Zakończenie  inwestycji założono w I półroczu 2011 roku.

10. Wykonano oświetlenie uliczne we wsiach Dzierżki Ząbki i Zdrody Nowe – wartość zadania 40 513,76 zł;

11. Wykonano wentylację grawitacyjno – mechaniczną w budynku Świetlicy Wiejskiej w Porośli Wojsławach – 11 102 zł;

12. Zakupiono: system selektywnego wywoływania dla OSP Pietkowo – 5 213,04 zł;

13. Opracowano plan odnowy miejscowości Pietkowo w związku z zaplanowaną inwestycją na 2011 rok pn.:„Budowa publicznego skweru w Pietkowie”– 3660 zł;

14. Dofinansowano:

·         - zakup samochodu dla Policji w Łapach – 10 000 zł;

·   - kolonie letnie organizowane przez Caritas Łomża dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią – 7 000 zł;

·        -  zadanie z zakresu kultury fizycznej realizowane przez UKS ORKAN Poświętne – 20 000 zł;

·         - działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 107 000zł.

Ponadto Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Poświętne – Brzozowo Stare ( w 50% - Gmina , w 50% - Powiat) w kwocie 467 171,13 zł. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 2 km;

Gmina Poświętne pozyskała ze środków Kredytu Banku Światowego kwotę w wysokości 29 740,45 złotych na dokończenie zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na dokończenie projektów z lat 2008-2009.

   Stwierdza się, że dołożono wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy w 2010 roku i wykonania zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych wynika, że jednostki organizacyjne gminy prawidłowo wykonały nałożone na nie zadania.

Na szczególne pokreślenie zasługuje kapitalny remont drogi wojewódzkiej w obrębie wsi Poświętne. W inwestycji tej gmina partycypowała poprzez opłacenie dokumentacji projektowej. Gmina w 2002 roku opłaciła opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Ponadto gmina zakupiła od Parafii Poświętne działkę o pow. 12,71 arów, którą następnie przekazała aktem notarialnym dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod budowę parkingu, będącego częścią składową prowadzonej inwestycji.

Szczególne wyrazy uznania Komisja składa Wójtowi Gminy za konsekwencję, pracę i wieloletnie starania na rzecz budowy drogi wojewódzkiej Nr 681 o długości 8,800 km przebiegającej przez teren Gminy Poświętne. Odcinek drogi o długości 1,800 km Pietkowo – granica gminy został wykonany w 2005 roku. W 2009 roku wyremontowano odcinek o długości 1,100 km od granicy z Gminą Łapy w kierunku wsi Poświętne (na wysokości wsi Grochy) za kwotę 303 000 zł. W 2010 roku zakończono remont kapitalny drogi w obrębie miejscowości Poświętne na odcinku około 2,000 km o wartości około 9 000 000 zł. Ponadto w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Poświętne – Pietkowo wykonano 4 budowle inwestycyjne (przepusty) za kwotę około 2 000 000 zł. Wykonano modernizację drogi na odcinku Poświętne – Grochy o długości 1200 m za kwotę około 1 000 000 zł poprzez położenie nowej warstwy asfaltu, wykonanie renowacji poboczy i rowów.

Radni zapoznali się również z rocznym sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  za 2010 rok.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws