J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla wójta PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
29.03.2010.
W dniu 25 marca 2010 roku w Poświętnem odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy, na której radni Poświętnego jako jedni z pierwszych w powiecie białostockim podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom Wójtowi Gminy – Panu Witoldowi Łapińskiemu – za 2009 rok.
Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne w dniu 25 lutego 2010 roku oraz przez Skład Orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Białymstoku w dniu 8 marca 2010 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu, obie opinie oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

Dochody budżetu gminy za 2009 rok zostały wykonane w wysokości 9.310.187 zł; natomiast wydatki w wysokości 9.697.327 zł. Deficyt budżetu w wysokości 387.140 zł został pokryty zaciągniętą pożyczką w wysokości 382.698 zł na modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wolnymi środkami w kwocie 4.442 zł. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 2.758.435 zł co stanowi 28,5 % budżetu  realizując między innymi następujące zadania:

 1. Wykonano remont kapitalny drogi   gminnej w miejscowości Poświętne ( na odcinku od drogi wojewódzkiej do kapliczki) całkowita wartość inwestycji 172.605,46 zł;
 2. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marynki na odcinku 0,760 km za kwotę 70.499,89 zł;
 3. Przeprowadzono remont kapitalny drogi gminnej w Grochach na odcinku 0,5 km za kwotę 50.733,68 zł;
 4. Rozpoczęto remont kapitalny drogi w Gołębiach ( na odcinku ok. 0,624 km od drogi wojewódzkiej do powiatowej) - poniesione nakłady w 2009 roku – 31.400 zł;
 5. przeprowadzono modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dzierżki Janowięta Wojciechowięta na odcinku 1,143 km. Całkowita wartość inwestycji 152.743,68 zł, w tym środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 30.000 zł;
 6. Zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie gminy poprzez wymianę 551 sztuk lamp na energooszczędne - wartość inwestycji 542.414,35 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 382.698 zł;
 7. Opracowano dokumentacje kosztorysową na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie Starym oraz wykonano projekt odnowy miejscowości. Łącznie wydano 22.480,29 zł. Wykonanie inwestycji założono w 2010 roku. Zlecono wykonanie dokumentacji na przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym - wartość umowy na dokumentację 19.995,80 zł;
 8. Największą inwestycją okazała się budowa boiska w ramach programu ORLIK 2012 za kwotę 1.144.662,85 zł, przy pozyskaniu środków Ministra Kultury i Sportu (333.000 zł) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( 469.331 zł).
 9. Zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy w Grochach za 3.702,50 zł oraz zakupiono 1 komputer dla potrzeb Urzędu Gminy za 3.153 zł.
 10.  Dofinansowano:
 zakup samochodu dla Policji w Łapach - 5.000 zł;
 zakup aparatu do hemodializ w szpitalu w Łapach – 10.000 zł;
 zakup defibrylatora do karetki pogotowia w Łapach – 3.000 zł;


Ponadto Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy dróg powiatowych ( w 50% - Gmina , w 50% - Powiat) na terenie gminy oraz budowy chodnika w łącznej kwocie 507.360,92 zł tj.:
 1. wykonano budowę chodnika w miejscowości Gołębie na odcinku 0,351 km za kwotę 74.906,20 zł , z budżetu Gminy przekazano na dofinansowanie 37.453,10 zł
 2. wykonano remont kapitalny drogi powiatowej Pietkowo – Osówka na odcinku 0,390 km. Całkowity koszt remontu wyniósł 194.540,46 zł, z budżetu Gminy przekazano na dofinansowanie kwotę 97.270,23 zł;
 3. wykonano remont kapitalny drogi powiatowej Gąsówka Stara – Kamińskie Ocioski na odcinku 4,240 km. Całkowity koszt remontu wyniósł 745.275,18 zł, z budżetu Gminy przekazano na dofinansowanie kwotę 372.637,59 zł;

Na szczególne pokreślenie zasługuje kapitalny remont drogi wojewódzkiej w obrębie wsi Poświętne. W inwestycji tej gmina partycypowała poprzez opłacenie dokumentacji projektowej. Gmina w 2002 roku opłaciła opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Ponadto gmina zakupiła od Parafii Poświętne działkę o pow. 12,71 arów, którą następnie przekazała aktem notarialnym dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod budowę parkingu, będącego częścią składową prowadzonej inwestycji. 

Szczególne wyrazy uznania Radni złożyli Wójtowi Gminy za konsekwencję, pracę i wieloletnie starania na rzecz budowy drogi wojewódzkiej Nr 681 o długości 8,800 km przebiegającej przez teren Gminy Poświętne. Odcinek drogi o długości 1,800 km Pietkowo – granica gminy został wykonany w 2005 roku. W 2009 roku wyremontowano odcinek o długości 1,100 km od granicy z gminą Łapy w kierunku wsi Poświętne (na wysokości wsi Grochy) za kwotę 303.000 zł. Wykonano kapitalną przebudowę drogi w obrębie miejscowości Poświętne na odcinku około 2,000 km o wartości około 9.000.000 zł. Całkowite zakończenie niniejszej inwestycji przewidziano na koniec I półrocza 2010 roku. Budowa drogi wojewódzkiej będzie kontynuowana w 2010 roku na odcinku Poświętne – Pietkowo o długości około 3,000 km. 

Gmina Poświętne pozyskała również ze środków Kredytu Banku Światowego kwotę w wysokości 84.553 złotych na kontynuację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W 2009 roku zrealizowano usługi dla ludności przez Ochotniczą Staż Pożarną w Pietkowie, Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” i Zespół Szkół w Poświętnem w ramach 4 projektów, jak niżej:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietkowie zrealizowała projekt: „Jubileusz 100- lecia OSP Pietkowo- Historia, teraźniejszość i przyszłość”- na kwotę 31.863 zł;
 2. Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” realizował program w cyklu 2 –letnim:  „ Zdrowi , sprawni i bezpieczni”- wartość programu 42.840 zł. W 2009 roku wykorzystano 31.560 zł;
 3. Zespół Szkół w Poświętnem realizował program w cyklu 2- letnim: ”Gramy, śpiewamy i tańczymy” – na kwotę 37.000 zł. W 2009 roku wykorzystano 12.300 zł.
 4. Zespół Szkół w Poświętnem realizował program w cyklu 2- letnim: ”Jak ryby w wodzie” – na kwotę 17.000 zł. W 2009 roku wykorzystano 8.030 zł.

    Stwierdza się, że dołożono wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy w 2009 roku i wykonania zadań przyjętych przez Radę Gminy.

Komisja Rewizyjna opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu wskazała również na osiągnięcia Wójta Gminy Poświętne w 2009 roku jak:

 1. Zajęcie II miejsca w województwie podlaskim w rankingu ; ”Europejska gmina – europejskie miasto” organizowanym przez Gazetę Prawną oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów, którego ideą była wartość przyznanej pomocy z UE oraz liczba zrealizowanych projektów przez samorząd.
 2. Tytułu „Innowacyjna gmina 2009” – I miejsce w konkursie w kategorii gmin wiejskich w województwie podlaskim. Konkurs był organizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Marszałków Województw. Ideą konkursu było promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym.

Poza rozpatrzeniem wykonania budżetu i podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi gminy z tego tytułu - radni podjęli uchwały dotyczące między innymi:

 1. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiem na dofinansowanie zadania :Remont kapitalny  drogi powiatowej nr 1565 B na odcinku Poświętne –Brzozowo Stare w kwocie 400.000 zł”;
 2. Zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
 3. Nieutworzenia funduszu sołeckiego na 2011 rok;
 4. Uchwalenia regulaminu  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne;
 5.  „Programu ochrony Środowiska Gminy Poświętne na lata 2009-2012”.
 6.  Likwidacji szkoły filialnej w Pietkowie.

Radni zapoznali się również z rocznym sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  za 2009 rok oraz z działalności stałych Komisji Rady Gminy.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws