J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018






Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR







Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 



Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
III Sesja Rady Gminy Poświętne VIII Kadencji PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
21.12.2018.

20 grudnia 2018  roku  w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne odbyła się III Sesja  Rady  Gminy  Poświętne VIII Kadencji, którą rozpoczął Przewodniczący rady Gminy Wiesław Gołębiewski.

Po rozpoczęciu sesji radni przystąpili do realizacji porządku obrad,  w którym najważniejszy dotyczył przyszłorocznego budżetu Gminy. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik Annę Zawadzką głównych założeń, Radni Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 r.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022,
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne,
  • zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2018  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2018,
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2019 rok,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  • określenia zasad zwrotu  wydatków na świadczenia w formie zasiłku posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.                                                       

Radni zapoznali się także z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Po sesji radni oraz sołtysi udali się na spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Domu Kultury w Poświętnem. Gości powitała powołana w dniu 17 grudnia 2018 r. Dyrektor Domu Kultury w Poświętnem Pani Renata Kruszewska.

Zdjęcia >>



 
następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws