J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
STANOWISKO RADY GMINY POŚWIĘTNE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
08.10.2018.

STANOWISKO RADY GMINY POŚWIĘTNE Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
W SPRAWIE  WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH.

W dniu 5 października 2018 r., po zakończeniu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Poświętne, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński zwrócił się do zebranych na sali radnych, sołtysów i mieszkańców gminy o umożliwienie mu przedstawienia uwag do toczącej się kampanii wyborczej, w której to Komitet Wyborczy Ryszarda Łapińskiego przedstawia pracę i dotychczasowe osiągnięcia Rady Gminy Poświętne i Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego w bardzo negatywnym świetle.

Treść przedstawionych uwag:

W ostatnim czasie na terenie gminy pojawiła się ulotka wyborcza kandydata na Wójta Gminy Poświętne Pana Ryszarda Łapińskiego. Zawiera ona wiele nierzetelnych i nieprawdziwych  informacji, które stawiają w złym świetle  działalność Rady Gminy Poświętne i Wójta Gminy Poświętne. Poniższe treści rozpowszechniane są również w Internecie oraz na forach społecznościowych.

Z tego też powodu czuję się zobowiązany powiadomić o tym Szanowną Radę.

Już na wstępie ulotki Pan Łapiński Ryszard informuje, iż ostatni plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony przez Radę Gminy Poświętne w 2006 roku. Jest to nieprawda i wprowadzanie wyborców w błąd, ponieważ ostatni plan zagospodarowania przestrzennego uchwalono w dniu 30 listopada 2011 roku i dotyczył części gminy. W wymienionym przez kandydata 2006 roku nie podejmowano żadnej uchwały w tym temacie.

Brak planu dla całej gminy nie powoduje żadnej stagnacji w gospodarce gminy. Inwestycje lokalizowane są na podstawie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotychczas nie wydano żadnej decyzji odmownej w tym zakresie. Ponadto w gminie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które także stanowi podstawy do  prowadzenia gospodarki przestrzennej.

Należy zaznaczyć, że większość gmin wiejskich w Polsce ze względu na wysokie koszty nie sporządza planów zagospodarowania przestrzennego, co nie ma większego  wpływu na ich rozwój.

Należy też odnieść się do programu wyborczego kandydata na Wójta Gminy Pana Ryszarda Łapińskiego, który w wielu przypadkach dotyczy spraw, które nie  należą do kompetencji samorządu gminnego co zapewne  wprowadza społeczeństwo w błąd lub też świadczy o wyjątkowej niewiedzy kandydata o funkcjonowaniu organów samorządu gminnego.  
W programie  znajdują się również sprawy, które są od dawna rozwiązane i funkcjonują w naszej gminie. Niektóre hasła są wręcz populistyczne nie mające pokrycia  w rzeczywistości i aktualnych potrzebach gminy, a jedynym ich celem jest uzyskanie poparcia. 

W ulotce przedstawiającej program wyborczy Pana Ryszarda Łapińskiego  powiela się także funkcjonujące już działania obecnego Wójta i Rady Gminy.

1. Utworzenie Zakładu Usług Komunalnych.

Gmina zleca wykonywanie usług komunalnych podmiotom zewnętrznym z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Przy niskich kosztach aktualnie ponoszonych przez gminę związanych ze świadczeniem usług komunalnych utworzenie takiego zakładu jest  niecelowe.  Ze  względów ekonomicznych,  w wielu gminach nie są one tworzone, co widać między innymi na przykładzie gmin sąsiednich, gdzie zakłady takie nie istnieją ( za wyjątkiem m. Łapy). Coraz częściej też zakłady takie są likwidowane ( np. w sąsiedniej gminie Wyszki) lub też przekształcane w inne formy działalności. Zakłady komunalne najczęściej działają w większych gminach, gdzie duży budżet gminy oraz wielokrotnie większa ilość świadczonych usług pozwala na bezpieczne funkcjonowanie zakładu. Rodzi się zatem zasadnicze pytanie do Pana Łapińskiego Ryszarda, jakie usługi byłyby świadczone i czy dokonał on  gruntownej analizy kosztów przedsięwzięcia.  Utworzenie zakładu wiąże się przede wszystkim z potrzebą zatrudnienia odpowiedniej ilości osób oraz wyposażenie zakładu w odpowiedni majątek, w tym także w sprzęt niezbędny do świadczenia usług. Koszty te na wstępie można wycenić na poziomie kilkuset tysięcy w skali roku, co wielokrotnie przewyższa wydatki na usługi komunalne ponoszone przez gminę. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania zakładu wiązać się będzie z potrzebą znacznego podwyższenia opłat za usługi, w tym  np. za odbiór odpadów od mieszkańców.

2. Uporządkowanie zaniedbanych spraw melioracyjnych.

Zaniedbania w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych w należytym stanie występują od kilkunastu lat. Wynika to przede wszystkim z braku spółki wodnej, która na terenie gminy Poświętne przestała funkcjonować  ze względu na zaniechanie przez rolników opłacania coraz wyższych składek.

W latach ubiegłych podejmowane były z inicjatywy organów gminy i  sołtysów  próby reaktywacji działalności spółki wodnej. Wbrew istniejącym w zakresie melioracji potrzebom próby te zakończyły się  niepowodzeniem ze względu na znikome zainteresowanie rolników ponoszeniem dodatkowych opłat. W aktualnym stanie prawnym w przypadku braku spółki wodnej obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych należy do  właścicieli nieruchomości. W związku z tym wielu rolników, w miarę swoich możliwości,  stara się wykonywać podstawowe prace konserwacyjne we własnym zakresie. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami być może w przyszłości zadania z zakresu melioracji będą obowiązkowymi zadaniami gminy, realizowanymi z obowiązkowych opłat wnoszonych do gminy przez rolników. Powinno to przynajmniej częściowo  rozwiązać powyższe problemy.

3. Zagospodarowanie wszystkich budynków będących własnością gminy przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych na wzór praktycznych rozwiązań w gminie Sokoły i Nowe Piekuty.

Aktualnie z  budynków stanowiących własność gminy Poświętne, tylko jeden tj., budynek po szkole w Brzozowie Starym jest nieużytkowany i przeznaczony do ewentualnej sprzedaży, co nie wyklucza jego ponownego wykorzystania w miarę zaistniałego zapotrzebowania. Pozostałe budynki, w tym budynek po szkole w Pietkowie są użytkowane na cele ogólnospołeczne i modernizowane, w tym także ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej. Budynek w Pietkowie będzie w 2019 roku dalej modernizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które gmina otrzymała w październiku b.r.

4. Budowa ronda ( Poświętne – Gołębie).

Kwestia rozwiązań i inwestycji związanych z organizacją i poprawą bezpieczeństwa ruchu, w tym budowa ronda na drodze wojewódzkiej w m. Poświętne należy wyłącznie do zarządcy tej drogi tj. Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Samorząd gminy może jedynie monitować o podejmowanie stosownych działań w tej sprawie.

5. Wykorzystanie środków unijnych przy pełnej współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu białostockiego  w zakresie budowy i naprawy dróg, boisk sportowych, parkingów.

Jest to założenie programowe dezinformujące mieszkańców. Kandydat na wójta jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego, departamentu związanego z dystrybucją środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej powinien doskonale wiedzieć, że ani Urząd Wojewódzki ani Powiat Białostocki nie zajmują się dystrybucją środków pochodzących z funduszy unijnych. Gmina Poświętne w ostatnim okresie wielokrotnie korzystała ze środków unijnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podlaskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na cele związane z rozwojem gminy.

6. Stworzenie urzędu gminy przyjaznego mieszkańcom:

a) utworzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej

Nie ma żadnej potrzeby podejmowania takiego działania, ponieważ w Urzędzie Gminy Poświętne od 2010 roku udzielane są bezpłatne porady prawne przez zatrudnionego radcę prawnego. Porady udzielane są codziennie w godzinach pracy urzędu.

b) zorganizowanie stałych dyżurów instytucji współpracujących z rolnikami (bezpłatne wsparcie przy wypełnianiu  wniosków na dopłaty bezpośrednie oraz projekty unijne

Od kilkunastu już lat w urzędzie pełnione są dyżury przez pracowników ośrodka doradztwa rolniczego.  Wszelkie porady udzielane są nieodpłatnie. 

Natomiast sporządzanie wszelkich wniosków jest odpłatne, według stawek ośrodków doradztwa rolniczego, zatwierdzanych przez ministra rolnictwa, a które ustalone są zgodnie z przepisami  ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Wójt Gminy ani Rada gminy nie mają wpływu na wysokość tych opłat.

c) doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników

Procesy te są realizowane w sposób ciągły poprzez dokształcanie i systematyczne udziały pracowników w szkoleniach. Na bieżąco prowadzona jest informatyzacja usług, między innymi ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej w ramach projektu  „Wdrażanie elektronicznych usług”  

7. Rozwój sportu i rekreacji poprzez utworzenie i wspieranie miejscowych klubów sportowych.

Tworzenie klubów sportowych nie należy do zadań samorządu gminnego. Ani Rada Gminy, ani Wójt nie są organizatorem  klubów sportowych i organy te nie mają   jakichkolwiek  uprawnień do tworzenia takich form działalności sportowej. Kluby sportowe są to niezależne od samorządu osoby prawne, działające w formie spółki lub stowarzyszenia, funkcjonujące poza systemem instytucji samorządowych.  Nie ma więc żadnych przeszkód do utworzenia klubu sportowego przez zainteresowane sportem osoby.

Natomiast zgodnie z ustawą o sporcie do zadań samorządu należy jedynie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w tym także dofinansowanie zadań publicznych (np. zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci, czy osób niepełnosprawnych) realizowanych przez  kluby sportowe.

Aktualnie w gminie działa stowarzyszenie  Uczniowski Klub Sportowy ORKAN Poświętne, utworzony przed kilkunastoma latami  z inicjatywy młodzieży z terenu gminy. Klub corocznie wspierany jest finansowo przez gminę w zakresie realizacji zadań publicznych np. prowadzenie zajęć sportowych. Ponadto klub nieodpłatnie korzysta  obiektów stanowiących własność gminy.

8. Obniżenie zawyżonego wynagrodzenia Wójta i Z - cy Wójta.

Wynagrodzenie obecnie urzędujących, wyżej wymienionych osób nie jest zawyżone i jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wynagrodzenie Wójta, które ustaliła Rada Gminy nie odbiega od wynagrodzenia wójtów gmin sąsiednich.

9. Powołanie sołtysa w każdej wsi oraz wprowadzenie diet za udział w sesjach rady gminy.

Na wstępie należy zauważyć, iż  w polskim porządku prawnym nie istnieje instytucja powołania sołtysa, o czym kandydat na Wójta  powinien doskonale wiedzieć.  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem sołectw,  sołtys sprawuje swoją funkcję  na podstawie wyboru. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym wyłącznie przez  mieszkańców sołectwa  w trakcie  zebrania wiejskiego. Ani Wójt, ani Rada Gminy nie ma wpływu na wybór sołtysa. Aktualnie w kilku miejscowościach w gminie Poświętne nie ma sołtysa ze względu na brak  osób chętnych do pełnienia tej społecznej funkcji.

Sołtys może uczestniczyć w sesjach rady gminy, ale bez prawa głosu. Uczestniczenie w sesji nie jest jednak jego obowiązkiem. Sołtysi otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie zadań które są dla nich obowiązkowe np. pobieranie podatków i opłat lokalnych. Od stuleci  sołtysowanie to przede wszystkim praca społeczna. Praca społeczna co do zasady jest działaniem nieodpłatnym.

Natomiast art. 37 b ustawy o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość ustalenia przez Radę Gminy zasad na jakich może przysługiwać dieta rozumiana  jako rekompensata (nie wynagrodzenie) kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem całości mandatu sołtysa, a nie tylko za udział w sesji. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądów administracyjnych i organów nadzoru,  dieta taka nie może być zryczałtowana, ale każdorazowo ustalana w wysokości faktycznie poniesionych przez sołtysa kosztów według zasad ustalonych przez Radę Gminy.

10. Utworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży.

Nie żadnej potrzeby tworzenia funduszu stypendialnego, ponieważ system stypendiów dla uzdolnionej młodzieży funkcjonuje w gminie Poświętne od  2016 roku. Został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Poświętne nr XIII/81/16 z dnia 29.04.2016 roku w  sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Poświętne. Do tej pory wypłacono 69 stypendiów naukowych.

Ponadto od  2005 roku na mocy uchwały Rady Gminy udzielane są stypendia socjalne.

Tylko w ostatnich dwóch latach udzielono:

 - w roku szkolnym 2016/2017  - 131 stypendiów na kwotę – 98 970 zł

- w roku szkolnym  2017/2018 -  118 stypendiów na kwotę – 97 776 zł.

Zwracam się także do Pana Witolda Łapińskiego o  pilne rozważenie możliwości skorzystania z art.111 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z jego treścią, jeżeli rozpowszechniane materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o zastosowanie środków określonych w §1 cytowanego wyżej przepisu.

Zgromadzeni na sali radni, sołtysi oraz mieszkańcy zaaprobowali wystąpienie Przewodniczącego rady Gminy (przy jednym sprzeciwie).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws