J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
21.06.2018.

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następujących terminach:

a) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego- producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 sierpnia do 31 stycznia).

b) od 1 sierpnia do  31 sierpnia- producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

 wniosku (od 1 lutego do 31 lipca).

Roczny limit zwrotu podatku wynosi: 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

1. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2019 r. w dwóch terminach, tj.:

a) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego- producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 sierpnia do 31 stycznia),

b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia- producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego do 31 lipca).

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kwotę zwrotu  podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r., z tym, że kwota zwrotu nie może być wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00zł/ l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1zl/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydla będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

a) 1 – 30 kwietnia- w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b) 1 – 31 października- w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula RODO- podatek akcyzowy

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws