J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za 2017 r. PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.04.2018.

W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyła się XXVII  Sesja Rady Gminy w Poświętnem, na której radni podjęli m.in. uchwałę o udzieleniu absolutorium – Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne za 2017 rok.

Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok,  opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wszyscy obecni radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Panu Witoldowi Łapińskiemu Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r. W uznaniu za wykonaną pracę w roku 2017 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński wręczył Wójtowi Witoldowi Łapińskiemu kwiaty. Wójt podziękował za zaufanie, za wspólną pracę oraz wsparcie Rady Gminy Poświętne.

Na początku sesji Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński wręczył nowo wybranemu radnemu Piotrowi Klimaszewskiemu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Poświętne z okręgu wyborczego nr 14 - Wilkowo Stare, po czym Pan Piotr Klimaszewski złożył ślubowanie Radnego Gminy Poświętne.


W kolejnym punkcie sesji Wójt Witold Łapiński przypomniał historię nadania herbu i insygniów tj. herbu, flagi oraz pieczęci Gminie Poświętne w 4 rocznicę ich nadania i ustanowienia Dnia Samorządu Gminy Poświętne, który przypada na dzień 29 kwietnia.


W następnym punkcie radni przeszli do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

 • podjęto uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu,
 • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2021,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na 2018 rok,
 • przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach za 2017 r.,
 • zapoznano się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Poświętne dotyczących zakupu i montażu wyposażenia w nowo wybudowanym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
 • podjęto uchwałę w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2018-2022”,
 • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2017,
 • podjęto uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne,
 • przyjęto sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Podczas sesji Skarbnik Gminy Anna Zawadzka przedstawiła prezentację multimedialną na temat wykonania budżetu za rok 2017, odczytane zostały sprawozdania z posiedzenie komisji rewizyjnej oraz z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wartość własnych inwestycji gminnych zrealizowanych w 2017 roku wyniosła 1 395 154,39 zł.

Wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy - Poświętne współfinansowanego z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2017 roku wyniosła  653 555,40 zł oraz zadania inwestycyjnego pn.: „ Opracowanie Projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 ( gm. Poświętne) – 19 680 zł, łącznie:

 1. środki własne gminy  - 336 617,70 zł;
 2. środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 336 617,70 zł.

Ponadto przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej środki w wysokości 805 225,77 zł w formie dotacji celowej na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”.

W 2017 roku wykonano następujące inwestycje:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin - wykonano dokumentacje kosztorysowo-projektową dla ww. zadania inwestycyjnego - 5799,45 zł;
 2. Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B - opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi - 1476 zł;
 3. Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi -1476 zł;
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 107573B Marynki - opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi -1476 zł;
 5. Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo - partycypowano w kosztach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ww. wniosek złożyło Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - 3920,63 zł;
 6. Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 143 913 zł z EFROW. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 kwietnia 2018 roku - koszty poniesione w 2017 r. na realizację ww. zadania wyniosły -13 529 zł;
 7. Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - usunięto karpy po starych drzewach, odtworzono i umocniono skarpy, wykonano nowe ogrodzenie - 5633,10 zł;
 8. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - zadanie zakończono. Na ww. zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie z RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 501 973,81 zł - łączna kwota zadania wyniosła 661 389 zł;
 9. Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Poświętnem - przebudowano ogrodzenie na odcinku 24mb - 5746,43 zł;
 10. Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT - zakupiono i zainstalowano oprogramowanie służące do rozliczeń VAT - 5221,97 zł;
 11. Zakup i montaż iluminacji świątecznych w miejscowości Poświętne - zakupiono iluminacje świąteczne - elementy nasłupowe w ilości 26 szt. - 16 036,89 zł;
 12. Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony - zadanie zakończono - 9452,05 zł;
 13. Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare - zadanie zakończono - 9452,05 zł;
 14. Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare - złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków RPOWP na lata 2014-2020. W dniu 14 listopada podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 138 915,21 zł. - 9500 zł;
 15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo - wykonano mapę do celów projektowych - 1200 zł;
 16. Budowa wiejskiego domu kultury w Poświętnem - w dniu 23 listopada 2017 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych - 643 845,82 zł.

Ponadto z budżetu 2017 roku dofinansowano:

 1. Powiat Białostocki (pomoc finansowa na zadanie pn.: "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy – Poświętne") - 326 777,70 zł;
 2. Powiat Białostocki (pomoc finansowa na zadanie pn: " Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (gm. Poświętne) - 9840,00 zł;
 3. UKS „ORKAN” Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) - 16000,00 zł;
 4. Fundacja Aktywizacja (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego - 3200,00 zł;
 5. Związek Gmin Wiejskich (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw) - 360,00 zł;
 6. Stowarzyszenie Pomocy „RUBIEŻ” (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw) - 10000,00 zł;
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dotacja podmiotowa) - 171 804,09 zł;
 8. SP w Poświętnem (dotacja na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Poświętnem) - 3000,00 zł;
 9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez JRG nr 5 w Łapach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) - 8000,00 zł;
 10. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na użytek Komisariatu Policji w Łapach) - 5000,00 zł.

W 2017 roku ukończono wspólnie z Powiatem Białostockim przebudowę  ciągu komunikacyjnego – drogi powiatowej Porośl Wojsławy – Poświętne o długości około 8 km, o łącznej wartości 2 037 291,12 zł.


Podkreślić przy tym należy szczególną dbałość i zaangażowanie Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, dzięki czemu możliwa jest realizacja większości kosztownych inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb miejscowego społeczeństwa.

W 2017 roku pozyskano środki z funduszy UE (podpisano umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które są realizowane w latach 2017-2018) w łącznej wysokości 707 260,02 zł. Ponadto z inicjatywy Wójta Gminy Poświętne przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej skierowana była do osób spełniających określone kryteria. W 2017 roku Gmina otrzymała 34 156,66 kg żywności o łącznej wartości 174 225,49 zł. Z ww. pomocy skorzystały 643 osoby. Realizatorem programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem. Należy podkreślić, że poza wkładem w postaci organizacji dystrybucji żywności Gmina Poświętne nie poniosła żadnych  kosztów związanych z realizacją ww. Programu.


Na zakończenie obrad wszyscy udali się do Domu Kultury, aby obejrzeć nowo wybudowany budynek. Wójt oprowadził zebranych po całym obiekcie, wyjaśnił, co będzie się mieścić w poszczególnych pomieszczeniach oraz poinformował, że oficjalne otwarcie nastąpi we wrześniu br. Nowoczesny i funkcjonalny obiekt zrobił ogromne wrażenie na zwiedzających.

Zdjęcia z sesjii >>

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws