J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne

Przerwy w dostawie

energii elektrycznej

 

System Zbiórki Opakowań
PSOR


Jakość powietrzaPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Ogłoszenie o przetargu PODR w Szepietowie PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
30.04.2018.

Szepietowo, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

woj. podlaskie

wpodr@zetobi.com.pl

tel. cent. 86 275 89 00

fax 86 275 89 20

http://www.odr.pl/


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu”

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zielonki „na pniu” w 2018 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,85 ha.

Wykaz działek wraz z ich powierzchnią oraz potencjalny plon zawiera poniższa tabela:


Nazwa

Nr działek ewidencyjnych działek

Powierzchnia

Potencjalny plon

Duże pole

część działki nr 4/2 – 7,76 ha;

część działki nr 5 – 0,63 ha;

część działki nr 7 – 3,84 ha.

12,23 ha

250 dt/ha

Małe pole

część działek nr 7/2 i 7/3 – 3,95 ha.

3,95 ha

200 dt/ha

Plac wystawowy

10/1; 10/3; 10/4; 12/2; 12/3; 12/4; 8/2; 8/3; 8/4; 9/2

6,67 ha

120 dt/ha

Razem

22,85 ha

 

Warunki sprzedaży zielonki „na pniu”:

Zbiór zielonki przed imprezami targowymi wyszczególnionymi w ogłoszeniu ma się odbyć bez względu na warunki pogodowe.
 1. Wszystkie pola przeznaczone do zbioru zielonki mogą być wykorzystywane przez PODR na organizowane imprezy targowe i parkingi w trakcie organizowanych imprez.

Kalendarz imprez targowych:

13 maja 2018 r.

-

Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego

23 – 24 czerwca 2018 r.

-

X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni z Doradztwem Rolniczym

9 września 2018 r.

-

Podlaski Dzień Kukurydzy, Podlaski Konkurs Orki

6 – 7 października 2018 r.

-

Jesienne Targi Ogrodnicze, Targi Leśne „Las i My”

Terminy obowiązkowego koszenia i zbioru zielonki przed targami:


1. „Zielona Gala”:
 • Plac wystawowy – do 10 maja,
 • Małe pole – do 10 maja,
 • Duże pole (z wyjątkiem 3,84 ha przeznaczonych pod „pokazy pracy maszyn” podczas „Zielonej Gali”; z 3,84 ha po „pokazie pracy maszyn” PODR Szepietowo zbiera 10 bel zielonki, pozostałą zielonkę zbiera „Odbiorca”): z działki nr 5 – do 10 maja, z działki nr 4/2 według uznania „Odbiorcy”;

2. „Wystawa Zwierząt Hodowlanych”:

 • Plac wystawowy – od 8 czerwca do 14 czerwca,
 • Małe pole – od 14 czerwca do 19 czerwca,
 • Duże pole – od 14 czerwca do 19 czerwca;

3. „Podlaski Dzień Kukurydzy”:


 • Plac wystawowy – od 3 września do 7 września – dz. nr 10/1, pozostałe działki wg uznania „Odbiorcy”
 • Małe pole – od 3 września do 6 września,
 • Duże pole – od 3 września do 6 września – z wyjątkiem dz. nr 4/2, z której „Odbiorca” może zebrać zielonkę w terminie dogodnym dla siebie;

4. Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”, Targi Leśne „Las i My”:


 • Plac wystawowy – od 24 września do 29 września,
 • Małe pole – od 24 września do 29 września
 • Duże pole – od 24 września do 29 września.

W przypadku nie wykonania zbioru zielonki w przewidzianych terminach, PODR Szepietowo zastrzega sobie prawo do zbioru zielonki na koszt „Odbiorcy”. Poza terminami wyznaczonymi przez PODR Szepietowo „Odbiorca” może zbierać zielonkę wg własnego uznania. Terminy koszenia zielonki mogą być zmienione po uzgodnieniu z PODR Szepietowo.

Jednostki/osoby zainteresowane przetargiem, po zapoznaniu się z regulaminem przetargu, proszone są o składanie pisemnych ofert.

Dane konieczne do przygotowania oferty zawarto w regulaminie przetargu oraz we wzorze umowy.

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64,
18-210 Szepietowo, z podaniem ceny całkowitej do dnia 2 maja 2018 r., do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi po zakończeniu przetargu bez jej otwierania.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętych kopertach, na których oprócz adresata należy dopisać: „Oferta na zbiór zielonki. Nie otwierać do 2 maja 2018 r., do godziny 10:15”. Oferta musi być sporządzona na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.

Działki objęte niniejszym przetargiem można oglądać w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Do oferty należy załączyć czytelnie podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu przetargu.

Niezłożenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 maja 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, pok. Nr 4. Podczas otwarcia mogą być obecni wszyscy oferenci.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony http://wodr.pbip.pl/ lub odebrać w sekretariacie PODR w Szepietowie.

Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Oceniane będą tylko ważne oferty. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden uczestnik.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3 dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Przedmiot przetargu oglądać można w PODR w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64,
18-210 Szepietowo, w godzinach od 8:00 – 15:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Osoby upoważnione do kontaktu:

 • Michał Godlewski – tel. nr 692 826 633
 • Łukasz Mioduszewski – tel. nr 503 545 900
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws