J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSORPodlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
10.01.2018.

Wójt Gminy Poświętne

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poświętne przez kluby sportowe określone w § 1 ust. 3 uchwały nr IV/22/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne  z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami uchwały nr IV/22/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne  z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych w terminie od stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Poświętne prowadzą działalność sportową.

II. Rodzaj zadania

Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych;

III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r.:

-16.000,00 zł,

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy uchwały nr IV/22/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne  z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy Poświętne.

Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Poświętne.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Poświętne a organizacją wnioskującą.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadań

Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: styczeń 2018 - 31 grudzień 2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa.

VI. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 24 stycznia 2018 r., do godz.10.00 w sekretariacie  Urzędu Gminy Poświętne.

2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne 21, 18-112 Poświętne.

3.Oferty na realizację zadania, powinny być złożone w zamkniętych kopertach w opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega,

4. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 1do uchwały nr IV /22/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Poświętne z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Oferty złożone  po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W przypadku  stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznaczy termin i wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek którego wad nie usunięto  lub  który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przy wyborze oferty brane będzie pod uwagę:

znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie Gminy Poświętne;

wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu;

przedstawiony kosztorys i opis zadania;

doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;

dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Poświętne.

W załączeniu wzór wniosku i sprawozdania.

Informacji w sprawie konkursu udziela Izabela Czemierys Urząd Gminy Poświętne,

tel.(85) 6501314

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Wzór wniosku i sprawozdania

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws