J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Urząd Gminy 
18-112 Poświętne 21

tel: 85 650 13 14
85 650 11 64
85 650 13 10


Numery wew. referatów:
1 - Zastępca Wójta
2 - Skarbnik
3 - USC (Kierownik)
4 - GOPS
5 - Drogi, Rolnictwo
6 - Działalność gospodarcza,
     akcyza, stypendia
7 - Podatki
8 - Radca Prawny
9 - Dowody osobiste, oświata
0 - Sekretariat


fax: 85 650 11 83


e-mail:  poswietne@data.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018


Sprawy obywatelskie


Dokumenty Planistyczne


System Zbiórki Opakowań
PSOR

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Komisariat Policji w Łapach
 Podlaska Izba Rolnicza


Serwis Turystyczny


Fair Play


Związek Powiatów Polskich


Ogłoszenia

STRONY OBCOJĘZYCZNE


       Licznik odwiedzin
         
 
XXIV Sesja Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj
Wpisał: Administrator   
31.10.2017.


27 października 2017 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Poświętne, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. Gos zabrał również wójt gminy Poświętne Pan Witold Łapiński, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego  punktu, tj. wystąpienie przedstawiciela Urzędu Pocztowego w Łapach Pani Anny Marcińczuk.

Po otwarciu sesji  i przyjęciu porządku obrad Radni przystąpili do jego realizacji.

 

Pierwszym punktem sesji było wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Łapach Pana Łukasza Głowackiego, który przedstawił charakterystykę zagrożeń oraz wskazał miejsca występowania potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Poświętne. Przedstawił również zestawienie przestępstw i wykroczeń popełnionych w 2017 r. na terenie gminy. Komendant zwrócił uwagę na zagrożenie wyłudzania pieniędzy metoda „na wnuczka”, „na policjanta”. Omówił również programy profilaktyczne realizowane w 2017 r., sposób funkcjonowania „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”.

W kolejnym punkcie przedstawiciel Urzędu Pocztowego w Łapach Pani Anna Marcińczuk przedstawiła ofertę ubezpieczeń dla rolników dot. upraw z dopłatą budżetu państwa.

Następne punkty obrad dotyczyły informacji  w sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą  do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 oaz informacji  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2018 r. Przestawiono również informację o analizie oświadczeń majątkowych.

Wójt Gminy Witold Łapiński, w imieniu Radnych oraz swoim złożył życzenia solenizantom Tadeuszom – Przewodniczącemu RG oraz inspektorowi ds. Rady Gminy. Podczas sesji pożegnano także wieloletniego pracownika ds. Rady Gminy Poświętne  Pana Tadeusza Wiśniewolskiego, który odchodzi na emeryturę.

W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 • określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2017-2020.
 • zmian w budżecie Gminy  na 2017 rok.
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Poświętnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Poświętnem.
 • uchwały  o zmianie uchwały Nr XII/77/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 • pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
 • uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Wójt Gminy Poświętne przedstawił informację dotyczącą aktualnej sytuacji w systemie gospodarowania odpadami. Poinformował zebranych, że wygasła poprzednia umowa z firmą ASTWA zajmującą się odbiorem odpadów w Gminie Poświętne i w dniu 02.10.2017 r. odbył się przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Poświętne. Przetarg obejmuje okres umowny od 1 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2019 r. W przetargu ofertę złożyły  2 podmioty, które zaproponowały następujące ceny:
 1. MPO sp. z o.o, ul. 27 lipca 62, 15-950 Białystok, cena:489 628,80 zł,
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo Asenizacyjne ASTWA sp. z o.o, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, cena: 405 648,00 zł.

Dla zachowania ustawowej zasady, że system gospodarowania odpadami powinien sam się finansować Wójt Gminy zaproponował wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3 zł miesięczne dla każdego gospodarstwa domowego.

Podczas sesji inspektor ds oświaty Pani Anna Roszkowska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach   egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego. 

Ostatnim punktem sesji była informacja Polskiej Grupy Biogazowej w sprawie funkcjonowania biogazowni na terenie gminy, którą przekazał Pan Wiesław Rybaczewski Prezes Polskiej Grupy Biogazowej. Przedstawił pokrótce zasady funkcjonowania biogazowni oraz zaprosił do zwiedzania obiektu, gdzie na miejscu będzie mógł dokładnie wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania biogazowni oraz zapoznać się ze wszystkimi wnioskami dotyczącymi m.in. naprawy drogi.

Po sesji wszyscy radni oraz goście udali się do wsi Dzierżki, aby zwiedzić Biogazownię.

Zdjęcia z sesji >>

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws